Przedszkole przeprowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2024/2025 w oparciu o harmonogram i kryteria ustawowe oraz podane przez gminę, wynikające z:

Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 8 w Sopocie na rok szkolny 2024/2025

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego, od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Sopot, decyduje dyrektor, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne, dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Sopotu. Dzieci 6-letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców kandydata i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Wypełniony wniosek rodzice mogą składać do trzech wybranych przedszkoli. Wniosek winien być kompletny i złożony w terminie, poprzez skorzystanie z poczty elektronicznej (przedszkole8@sopot.pl) lub skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Sopotu. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów z obszaru Gminy Miasta Sopotu, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę, łącznie, następujące kryteria mające jednakową wartość:
 1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Na potwierdzenie spełniania kryteriów b, c, d, e, g, o których mowa w pkt 5, do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna):
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.
 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 7, brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:
Kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola.

10 pkt

Kandydaci, których oboje rodzice bądź prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą.

10 pkt

Kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają /-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie.

10 pkt

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do ktorego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km.

7 pkt

Dziecko posiadające na dzień rekrutacji obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Programie Szczepień Ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.

6 pkt

Kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich.

5 pkt

 1. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 8 jest Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 8 w Sopocie.
 1. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Miasta Sopotu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 5, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy, ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola, kryteria określone w pkt 5 i pkt 8 stosuje się odpowiednio.
 3. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny, tj. 2024/2025, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Rekrutacja do Przedszkola nr 8 w Sopocie na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminie 01.03.2024 r. do 03.04.2024 r. do godz. 15.00.
 5. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w dniu  15 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00.
 6. Komisja Rekrutacyjna udostępnia rodzicom/prawnym opiekunom informację o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych w formie list w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00. Listy zostaną wywieszone na drzwiach przedszkola nr 8. Informacje o przyjęciu dziecka do przedszkola można również uzyskać telefonicznie.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 8. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.
 10. Dyrektor rozpatruje odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi/opiekunowi prawnemu służy skarga do sądu administracyjnego.
 11. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 12. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych), uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.