ODP´┐ŻATNO´┐ŻCI

Wysoko´┐Ż´┐Ż i zasady op´┐Żat za przedszkole okre´┐Żla Uchwa´┐Ża  Rady Miasta Sopotu-
Nr XXXIX/560/2014 z dnia 5 wrze´┐Żnia 2014 r.

Szczeg´┐Żowy zakres ´┐Żwiadcze´┐Ż oraz odp´┐Żatno´┐Żci oraz wysoko´┐Ż´┐Ż op´┐Żatno´┐Żci za wy´┐Żywienie dziecka w przedszkolu, okre´┐Żla umowa cywilnoprawna zawarta pomi´┐Żdzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

Op´┐Żata za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

  • Koszty prowadzenia zaj´┐Ż´┐Ż i opieki nad dzieckiem, wykraczaj´┐Żce poza realizacj´┐Ż podstawy programowej: 1 z´┐Ż za ka´┐Żd´┐Ż godzin´┐Ż zaj´┐Ż´┐Ż;

    Rodziny znajduj´┐Żce si´┐Ż w szczeg´┐Żlnie trudnej sytuacji materialnej mog´┐Ż
    ubiega´┐Ż si´┐Ż o dotacj´┐Ż do tej op´┐Żaty w Miejskim O´┐Żrodku Pomocy Spo´┐Żecznej
    w Sopocie.

    Wysoko´┐Ż´┐Ż op´┐Żaty ulega obni´┐Żeniu do 50% w przypadku korzystania
    z us´┐Żug przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast przez
    trzecie i nast´┐Żpne do 25% pod warunkiem, ´┐Że rodzice/opiekunowie prawni,
    wyka´┐Ż´┐Ż doch´┐Żd mniejszy ni´┐Ż "kryterium dochodowe na osob´┐Ż w rodzinie"
    w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
    spo´┐Żecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115 poz.728).

    Wysoko´┐Ż´┐Ż op´┐Żaty obni´┐Ża si´┐Ż  o 50% dla rodzin obj´┐Żtych programem "Sopocka
    Karta Rodziny 3+".

  • Koszty surowc´┐Żw posi´┐Żk´┐Żw tj. „dziennej stawki ´┐Żywieniowej” za 3 posi´┐Żki – 7,00 z´┐Ż × 21 ( ´┐Żrednia ilo´┐Ż´┐Ż dni roboczych w miesi´┐Żcu).

W przypadku wcze´┐Żniejszego, co najmniej jedniodniowego zg´┐Żoszenia nieobecno´┐Żci dziecka w przedszkolu, zwraca si´┐Ż koszt dziennej stawki ´┐Żywieniowej od pierwszego dnia nieobecno´┐Żci.

Odp´┐Żatno´┐Ż´┐Ż  mo´┐Żna uiszcza´┐Ż got´┐Żwk´┐Ż w kasie przedszkola u intendentki lub przelewem na dwa r´┐Żne konta:

  •  za wy´┐Żywienie - 92 1160 2202 0000 0001 8209 2010,
  • za pobyt poza godziny minimum programowego - 47 1160 2202 0000 0001 8209 1947
  • na Rad´┐Ż Rodzic´┐Żw - 15124012421111000015886488

Termin wnoszenia op´┐Żat - do 15 ka´┐Żdego  miesi´┐Żca.

W przypadku zalegania z odp´┐Żatno´┐Żci´┐Ż za przedszkole przez kolejne dwa miesi´┐Żce, dyrektor ma prawo podj´┐Ż´┐Ż decyzj´┐Ż o skre´┐Żleniu dziecka z listy wychowank´┐Żw.

Uprzejmie informujemy, ´┐Że w zwi´┐Żzku z wdro´┐Żeniem od listopada 2012 r. systemu iPrzedszkole, rodzice uzyskali bie´┐Ż´┐Żcy dost´┐Żp do aktualnych i sp´┐Żjnych informacji w zakresie p´┐Żatno´┐Żci i planowanych wa´┐Żnych wydarzeniach przedszkolnych. Modu´┐Ż dla rodzic´┐Żw pozwala na:

- monitorowanie nale´┐Żno´┐Żci, historii wp´┐Żat, zaleg´┐Żo´┐Żci w p´┐Żatno´┐Żciach,

- realizacj´┐Ż efektywnej komunikacji z nauczycielem - internetowa tablica og´┐Żosze´┐Ż przedszkolnych.

Aby skorzysta´┐Ż z modu´┐Żu nale´┐Ży pobra´┐Ż has´┐Żo do zalogowania (u p. intendentki).

                                                Serdecznie zapraszamy!

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Kozie││o; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf