ODPŁATNOŚCI

Wysokość i zasady opłat za przedszkole określa Uchwała Rady Miasta Sopotu
Nr XXV/337/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.

Szczegółwy zakres świadczeń oraz odpłatności oraz wysokość opłatności za wyżywienie dziecka w przedszkolu, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

 • Koszty prowadzenia zajęć i opieki nad dzieckiem, wykraczające poza realizację podstawy programowej: 1 zł za każdą godzinę zajęć;

  Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą
  ubiegać się o dotację do tej opłaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Sopocie.

  Wysokość opłaty ulega obniżeniu do 50% w przypadku korzystania
  z usług przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast przez
  trzecie i następne do 25% pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni,
  wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”
  w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
  społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.930).

  Wysokość opłaty obniża się o 50% dla rodzin objętych programem „Sopocka
  Karta Rodziny 3+”.
   
 • Koszty surowców posiłków tj. „dziennej stawki żywieniowej” za 3 posiłki – 7,00 zł × 21 (średnia ilość dni roboczych w miesiącu).


  W przypadku wcześniejszego, co najmniej jedniodniowego zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, zwraca się koszt dziennej stawki żywieniowej od pierwszego dnia nieobecności.

Odpłatność można uiszczać gotówką w kasie przedszkola u intendentki lub przelewem na trzy różne konta:

 • 92 1160 2202 0000 0001 8209 2010za wyżywienie,
 • 47 1160 2202 0000 0001 8209 1947 – za pobyt poza godziny minimum programowego,
 • 15 1240 1242 1111 0000 1588 6488 – na Radę Rodziców.

Termin wnoszenia opłat – do 15 każdego miesiąca.

W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole przez kolejne dwa miesiące, dyrektor ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem od listopada 2012 r. systemu iPrzedszkole, rodzice uzyskali bieżący dostęp do aktualnych i spójnych informacji w zakresie płatności i planowanych ważnych wydarzeń przedszkolnych. Moduł dla rodziców pozwala na:

 • monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości w płatnościach,
 • realizację efektywnej komunikacji z nauczycielem – internetowa tablica ogłoszeń przedszkolnych.

Aby skorzystać z modułu należy pobrać hasło do zalogowania (u p. intendentki).

Serdecznie zapraszamy!

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf