OFERTA PROGRAMOWA

Praca wychowawczo-opieku´┐Żczo-dydaktyczna z dzie´┐Żmi prowadzona jest w oparciu o Podstaw´┐Ż Programow´┐Ż Wychowania Przedszkolnego i wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.

Tre´┐Żci programowe, nauczycielki przekazuj´┐Ż swym wychowankom wykorzystuj´┐Żc aktywne metody pracy. Stwarzaj´┐Ż one dzieciom okazj´┐Ż do codziennego rozwijania sprawno´┐Żci, umiej´┐Żtno´┐Żci manualnych i technicznych, przygotowania do czytania i pisania, liczenia, poznawania otoczenia, rozwijanie odczu´┐Ż zmys´┐Żowych, kszta´┐Żtowania systemu warto´┐Żci.

Dzi´┐Żki do´┐Żwiadczeniom zdobywanym w grupie, szybsza i skuteczniejsza jest edukacja spo´┐Żeczna. Nast´┐Żpuje naturalna i samoistna nauka postaw tolerancji i wsp´┐Życia w ´┐Żrodowisku r´┐Żwie´┐Żnik´┐Żw.

                       W b.r. szkolnym praca z dzie´┐Żmi oparta jest na:

 • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • Programie wychowania przedszkolnego pt. „Nasze przedszkole”,
 • Rocznym planie pracy opieku´┐Żczo-wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola Nr 8
 • Programie Adaptacyjnym,
 • Programach w´┐Żasnych nauczycieli,
 • Programach profilaktycznych (logopedycznym, edukacji zdrowotnej).

Koncepcja Przedszkola Nr 8
w Sopocie

Koncepcja jest zgodna z Podstaw´┐Ż programow´┐Ż wychowania przedszkolnego dla przedszkoli.

Nauczyciele realizuj´┐Żc cele i zadania okre´┐Żlone w podstawie, wspomagaj´┐Ż
i ukierunkowuj´┐Ż rozw´┐Żj dziecka rozwijaj´┐Żc jego inteligencje wielorakie, zgodnie
z jego wrodzonym potencja´┐Żem i mo´┐Żliwo´┐Żciami rozwojowymi.
W relacjach ze ´┐Żrodowiskiem spo´┐Żeczno-kulturowym i przyrodniczym nauczyciele umo´┐Żliwiaj´┐Ż dzieciom podtrzymywanie poczucia to´┐Żsamo´┐Żci narodowej, etnicznej, j´┐Żzykowej i regionalnej.

Pe´┐Żny rozw´┐Żj dziecka, wyposa´┐Żenie go w szereg umiej´┐Żtno´┐Żci i sprawno´┐Żci niezb´┐Żdnych w przysz´┐Żo´┐Żci, wymaga zapewnienia wysokiej jako´┐Żci systemu wychowawczo-edukacyjnego przedszkola nie tylko przyjaznego dziecku, ale nakierowanego na osi´┐Żganie sukcesu. Proces ten, przy szerokiej wsp´┐Żpracy
z rodzicami i ´┐Żrodowiskiem jest mo´┐Żliwy na zasadzie wsp´┐Żdzia´┐Żania i partnerstwa wszystkich zainteresowanych podmiot´┐Żw.

Wynik tego procesu to zapewnienie dzieciom dobrego i r´┐Żwnego startu w szkole podstawowej. Gotowo´┐Żci do podj´┐Żcia nowych zada´┐Ż, umiej´┐Żtno´┐Żci rozwi´┐Żzywania problem´┐Żw oraz odpowiedzialno´┐Żci za to, co robi, poczucia bezpiecze´┐Żstwa, w´┐Żasnej warto´┐Żci i godno´┐Żci.

Przedszkole Nr 8 w Sopocie to dobrze wyposa´┐Żona plac´┐Żwka. Zachwyca architektur´┐Ż, dobrze zagospodarowan´┐Ż przestrzeni´┐Ż i kolorystyk´┐Ż.

To plac´┐Żwka przyjazna dziecku i dla ka´┐Żdego dziecka. Przyj´┐Żty kierunek pracy opiera si´┐Ż na rozwoju inteligencji wielorakich wg. koncepcji Howarda Gardnera. Promujemy r´┐Żwnie´┐Ż regionalizm, ekologi´┐Ż, tw´┐Żrczo´┐Ż´┐Ż dzieci´┐Żc´┐Ż i prowadzimy szerokie dzia´┐Żania prozdrowotne. Maj´┐Żc na uwadze nasz´┐Ż donios´┐Ż´┐Ż misj´┐Ż w zakresie pracy z dzieckiem w okresie „z´┐Żotego wieku rozwoju”, proponujemy ka´┐Żdemu dziecku niezwyk´┐Ż´┐Ż i fascynuj´┐Żc´┐Ż ´┐Żcie´┐Żk´┐Ż rozwoju. To na niej przez stymulacj´┐Ż bogat´┐Ż i zr´┐Żnicowan´┐Ż poprzez dokonywanie samodzielnych lub wspomaganych wybor´┐Żw z zasob´┐Żw mo´┐Żliwo´┐Żci w inspiruj´┐Żcym ´┐Żrodowisku edukacyjnym dziecko nabywa po´┐Ż´┐Żdane umiej´┐Żtno´┐Żci.
Uczy si´┐Ż pracy z innymi i na rzecz innych, poznaje siebie i swoje mo´┐Żliwo´┐Żci, uczy si´┐Ż szacunku do warto´┐Żci, rozwija zainteresowania, nabywa szeregu umiej´┐Żtno´┐Żci tak niezb´┐Żdnych do funkcjonowania w otaczaj´┐Żcym ´┐Żwiecie. Umiej´┐Żtno´┐Żci nabyte na etapie wychowania przedszkolnego s´┐Ż w istocie najwa´┐Żniejsze – to podstawa i to od niej zale´┐Ży czy dziecko jako ju´┐Ż doros´┐Ży cz´┐Żowiek b´┐Żdzie potrafi´┐Żo z ciekawo´┐Żci´┐Ż, wyobra´┐Żni´┐Ż i marzeniami zmienia´┐Ż tera´┐Żniejszo´┐Ż´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż, odkrywa´┐Ż w´┐Żasne sposoby tw´┐Żrczego i kreatywnego bycia w ´┐Żwiecie i nieustannego przekraczania samego siebie. Jeste´┐Żmy r´┐Żwnie´┐Ż ´┐Żwiadomi, ´┐Że dzisiejsza edukacja nie ma okre´┐Żlonego terytorium, rozci´┐Żga si´┐Ż daleko poza p´┐Żaszczyzn´┐Ż dzia´┐Żania samego nauczyciela. Przebiega wsz´┐Żdzie tam, gdzie mo´┐Żliwe jest uczestnictwo dziecka i trwa tak d´┐Żugo, jak d´┐Żugo cz´┐Żowiek uzna jej potrzeb´┐Ż. Stwarzamy zatem r´┐Żne mo´┐Żliwo´┐Żci, ka´┐Żdemu dziecku, by nieustannie  rozbudza´┐Ż i uaktywnia´┐Ż jego geniusz, tworzy´┐Ż przyjazn´┐Ż tw´┐Żrcz´┐Ż atmosfer´┐Ż, woln´┐Ż od krytycyzmu, por´┐Żwna´┐Ż, nacisku nastawion´┐Ż do osi´┐Żgania sukcesu.

„Ka´┐Żde dziecko mo´┐Że kroczy´┐Ż od kamienia do kamienia, w´┐Żasn´┐Ż ´┐Żcie´┐Żk´┐Ż  odczuwaj´┐Żc ciep´┐Ż´┐Ż r´┐Żk´┐Ż nauczyciela” – (prof. Rac´┐Żawski)

Wizja przedszkola

Przedszkole przyjazne dziecku i dla ka´┐Żdego dziecka, nakierowane na wysok´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż pracy poprzez nowatorsk´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż wychowawczo-dydaktyczn´┐Ż
ze szczeg´┐Żlnym uwzgl´┐Żdnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjaj´┐Żcym budowaniu systemu warto´┐Żci. Wsp´┐Żdzia´┐Żanie z lokalnym ´┐Żrodowiskiem i innymi partnerami przedszkola.

Misja przedszkola

Rozw´┐Żj inteligencji wielorakich wg. Howarda Gardnera

„Inteligencje wielorakie wydaj´┐Ż si´┐Ż pod wieloma wzgl´┐Żdami szczeg´┐Żlnym darem dzieci´┐Żstwa.”

Odkrywanie i  rozpoznawanie zdolno´┐Żci dziecka. Kierowanie jego edukacj´┐Ż, wychowaniem tak, aby zdolno´┐Żci i zainteresowania wychowanek m´┐Żg´┐Ż
z sukcesem wykorzystywa´┐Ż w doros´┐Żym ´┐Życiu.

Pi´┐Ż´┐Ż filar´┐Żw pracy przedszkola:

 • Teoria inteligencji wielorakich
 • Diagnoza
 • Indywidualizacja
 • Inspiruj´┐Żce ´┐Żrodowisko edukacyjne
 • Dialog ´┐Żrodowisk

Sukces zale´┐Ży od:

 • przyjaznego  nastawienia
 • pozytywnych komunikat´┐Żw
 • u´┐Żwiadomienia wsp´┐Żlnego celu
 • zasad i konsekwencji
 • autorytet´┐Żw
 • udowodnienia ka´┐Żdemu wychowankowi, „´┐Że potrafi”

Proces wychowawczo-dydaktyczny

1. Rozw´┐Żj r´┐Żwnoprawnych inteligencji

Inteligencja to zdolno´┐Ż´┐Ż do wykonywania r´┐Żnych operacji umys´┐Żowych w celu rozwi´┐Żzywania problem´┐Żw i osi´┐Żgania sukcesu w ´┐Życiu.

J´┐Żzykowej: my´┐Żlenie s´┐Żowami, u´┐Żywanie j´┐Żzyka do wyra´┐Żania i rozumienia skomplikowanego znaczenia, wra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż na znaczenie s´┐Ż´┐Żw i porz´┐Żdek mi´┐Żdzy s´┐Żowami, d´┐Żwi´┐Żkami i rymami. refleksja nad stosowaniem j´┐Żzyka w codziennym ´┐Życiu, poprzez rozmowy, cz´┐Żste m´┐Żwienie do dziecka, s´┐Żuchanie, zabawy
w s´┐Ż´┐Żwka, w rebusy, rymowanki, rozwi´┐Żzywanie krzy´┐Ż´┐Żwek, s´┐Żuchanie
i opowiadanie bajek, czytanie dzieciom ksi´┐Ż´┐Żek, tworzenie warunk´┐Żw do tw´┐Żrczo´┐Żci werbalnej.

Matematyczno-logicznej: my´┐Żlenie o zwi´┐Żzkach przyczyno-skutkowych, aby rozumie´┐Ż relacje w ramach dzia´┐Ża´┐Ż, przedmiot´┐Żw, pomys´┐Ż´┐Żw, obliczanie, lub rozwa´┐Żanie mo´┐Żliwo´┐Żci, przedstawianie ca´┐Żo´┐Żciowych matematycznych, lub logicznych operacji, umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż rozumowania, jak r´┐Żwnie´┐Ż krytyczne i kreatywne rozwi´┐Żzywanie problem´┐Żw. poprzez wprowadzenie dzieci w ´┐Żwiat matematyki metod´┐Ż prof. Edyty Gruszczyk Kolczy´┐Żskiej „Dzieci´┐Żca matematyka”, stosowanie gier planszowych, logicznych, uk´┐Żadanek geometrycznych, zestaw´┐Żw pomocy do matematyki i logicznego my´┐Żlenia.

Ruchowej: my´┐Żlenie ruchami, u´┐Żywanie cia´┐Ża w wy´┐Żwiczony i skomplikowany spos´┐Żb w dzia´┐Żaniach ekspresywnych i skierowanych na cel, poczucie czasu, koordynacja ca´┐Żego cia´┐Ża i u´┐Żywanie d´┐Żoni do manipulacji przedmiotami, poprzez prowadzenie zabaw ruchowych, ´┐Żwicze´┐Ż gimnastycznych,  sportowych, zabaw
w lepienie, majsterkowanie, budowanie z klock´┐Żw, konstruowanie itp.

Wizualno-przestrzennej: my´┐Żlenie obrazami, dobry odbi´┐Żr ´┐Żwiata wizualnego, my´┐Żlenie w trzech wymiarach, transformacja w´┐Żasnej percepcji i odtworzenie aspekt´┐Żw w´┐Żasnego do´┐Żwiadczenia poprzez wyobra´┐Żni´┐Ż, skuteczna praca
z przedmiotami, poprzez tworzenie warunk´┐Żw do malowania, rysowania, lepienia, rze´┐Żbienia, wykonywania r´┐Żnych prac r´┐Żcznych, urz´┐Żdzania, komponowania, budowania, prowadzenia ´┐Żwicze´┐Ż orientacji w przestrzeni, wycieczek do muzeum, galerii sztuki itp.

Muzycznej: my´┐Żlenie d´┐Żwi´┐Żkami, rytmami, melodiami, rymami i wysoko´┐Żci´┐Ż d´┐Żwi´┐Żku, wra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż na wysoko´┐Ż´┐Ż d´┐Żwi´┐Żku, rytm, tembr, czy ton, rozpoznawanie, tworzenie i odtwarzanie muzyki poprzez korzystanie z instrument´┐Żw lub g´┐Żosu, poprzez stosowania muzyki podczas r´┐Żnej dzia´┐Żalno´┐Żci dziecka, s´┐Żuchanie r´┐Żnego rodzaju muzyki, wykorzystywanie muzyki jako stymulatora rozwoju mo´┐Żliwo´┐Żci tw´┐Żrczych dziecka : werbalnej, muzycznej, ruchowej i plastycznej, prowadzenie zaj´┐Ż´┐Ż rytmicznych, uczestnictwo dziecka w koncertach i innych formach spotka´┐Ż z muzyk´┐Ż, kszta´┐Żtowanie aktywnego  i emocjonalnego odbioru muzyki u ma´┐Żych s´┐Żuchaczy.

Przyrodniczej: rozumienie ´┐Żwiata przyrodniczego, ´┐Ż´┐Żcznie z ro´┐Żlinami i zwierz´┐Żtami, rozpoznawanie nazw, klasyfikowanie pojedynczych ro´┐Żlin, gatunk´┐Żw, i ekosystem´┐Żw, efektywna interakcja z ´┐Żywymi istotami, dostrzeganie pewnych wzorc´┐Żw ´┐Życia i si´┐Ż natury poprzez liczne kontakty  z przyrod´┐Ż,  dostrzeganie jej rytmu, nieustannego odradzania i przemijania, rozumienia jedno´┐Żci ze ´┐Żwiatem i wszech´┐Żwiatem, podejmowanie dzia´┐Ża´┐Ż ekologicznych na rzecz zr´┐Żwnowa´┐Żonego rozwoju, uczestnictwo w wycieczkach turystyczno krajoznawczych, prowadzenie obserwacji, bada´┐Ż, eksperyment´┐Żw, tworzenie hodowli zwierz´┐Żt, ma´┐Żych upraw, doznawania prze´┐Ży´┐Ż estetycznych
w bezpo´┐Żrednim kontakcie z natur´┐Ż.

Intrapersonalnej: my´┐Żlenie o sobie i rozumienie siebie, ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż na temat swoich mocnych stron i s´┐Żabo´┐Żci, efektywne planowanie aby osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż osobiste cele, refleksja i kontrolowanie w´┐Żasnych my´┐Żli i uczu´┐Ż, oraz efektywne ich regulowanie, umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż kontrolowania siebie w relacjach interpersonalnych
i dzia´┐Żanie z osobist´┐Ż wydajno´┐Żci´┐Ż, poprzez stwarzanie sytuacji do licznych rozm´┐Żw o uczuciach i emocjach dziecka, uczenia dziecka planowania swoich dzia´┐Ża´┐Ż, samokontroli, odpowiedzialno´┐Żci, samooceny swoich dzia´┐Ża´┐Ż i post´┐Żpowania, tworzenie sytuacji do osi´┐Żgania przez dziecko sukcesu.

Interpersonalnej: my´┐Żlenie o innych i pr´┐Żba zrozumienia innych os´┐Żb, posiadanie empatii i rozpoznawanie r´┐Żnic pomi´┐Żdzy lud´┐Żmi, docenianie perspektywy innych z wra´┐Żliwo´┐Żci´┐Ż na ich motywy, nastroje i intencje, efektywne anga´┐Żowanie si´┐Ż
w interakcje z jedn´┐Ż lub wi´┐Żksza grup´┐Ż os´┐Żb w warunkach codziennych lub pracy, poprzez przyk´┐Żad w´┐Żasny nauczyciela, podmiotowe traktowanie dziecka, integracj´┐Ż grupy, liczne dzia´┐Żania grupowe i zespo´┐Żowe, uczenie dziecka odczytywania emocji innych ludzi poprzez komunikacj´┐Ż pozawerbaln´┐Ż, rozumienie innych, udzielanie pomocy i wsparcia innym, bycia empatycznym.

2. Diagnoza

„Zawsze mamy do czynienia zar´┐Żwno z mo´┐Żliwo´┐Żciami jak i z ryzykiem ich zmarnowania” – (Robert Fischer)

 • diagnoza i obserwacja dziecka celem poznaniaka´┐Żdego dziecka i jego mo´┐Żliwo´┐Żci,
 • diagnozowania osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż dzieci celem dostosowania dzia´┐Ża´┐Ż dydaktyczno- wychowawczych i stymulacyjnych do ka´┐Żdego dziecka w zale´┐Żno´┐Żci od jego  potrzeb,
 • analiza osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż dziecka na r´┐Żnym etapie edukacyjnym: ocena stanu
  w kt´┐Żrym „jestem”, korygowanie dzia´┐Ża´┐Ż w zale´┐Żno´┐Żci od potrzeb,
 • analiza osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż tw´┐Żrczych dzieci – ocenamo´┐Żliwo´┐Żci dziecka w zakresie dzia´┐Ża´┐Ż  tw´┐Żrczych, modyfikowanie dzia´┐Ża´┐Ż, stopniowanie trudno´┐Żci,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna: rozbudowanie p´┐Żaszczyzny dzia´┐Ża´┐Ż
  w zakresiewspomagania dziecka, obj´┐Żcie dziecka wszechstronn´┐Ż opiek´┐Ż specjalist´┐Żw, prowadzenie szeroko zakrojonych dzia´┐Ża´┐Ż na rzecz pracy
  z ka´┐Żdym dzieckiem w celu osi´┐Żgni´┐Żcia przez niego gotowo´┐Żci szkolnej.

3. Indywidualizacja

Indywidualne podej´┐Żcie do dziecka, kt´┐Żre nie mo´┐Że si´┐Ż nudzi´┐Ż, musi do´┐Żwiadcza´┐Ż i rozwija´┐Ż si´┐Ż w warunkach zapewniaj´┐Żcych wielointeligentne poznawanie ´┐Żwiata, efektywno´┐Ż´┐Ż procesu edukacyjnego- osi´┐Żgni´┐Żta zostanie przez skuteczno´┐Ż´┐Ż pracy ka´┐Żdego nauczyciela,

Diagnoza profilu inteligencji dziecka: rozpoznawanie potencjalnych mo´┐Żliwo´┐Żci tkwi´┐Żcych w ka´┐Żdym dziecku – wszechstronne wspieranie rozwoju tworzenie inspiruj´┐Żcego ´┐Żrodowiska edukacyjnego tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalaj´┐Żcych na rozwijanie aktywno´┐Żci charakterystycznych dla danego typu inteligencji (indywidualizacja)

4. Inspiruj´┐Żce ´┐Żrodowisko

W´┐Ża´┐Żciwa organizacja przestrzeni do rozwoju inteligencji wielorakich u dzieci – stworzenie miejsc zabaw i pracy, pozwalaj´┐Żcych na odkrywanie w´┐Żasnych mo´┐Żliwo´┐Żci, rozwijanie pasji, talent´┐Żw i zainteresowa´┐Ż:

 • Krainy Zabaw
 • Kraina ruchu tw´┐Żrczego
 • Kraina  wiedzy
 • Kraina wyobra´┐Żni

5. Dialog podmiot´┐Żw

Dialog  wszystkich podmiot´┐Żw procesu edukacyjnego-dzieci, rodzice, nauczyciele, wa´┐Żne osoby dla dzieci, ´┐Żrodowisko lokalne.

6. Wprowadzenie zaj´┐Ż´┐Ż dodatkowych  rozwijaj´┐Żcych r´┐Żwnoprawne inteligencje.

Nasz sukces zale´┐Ży od:

 • przyjaznego nastawienia
 • pozytywnych komunikat´┐Żw
 • u´┐Żwiadomienia wsp´┐Żlnego celu
 • zasad i konsekwencji
 • autorytet´┐Żw
 • u´┐Żwiadomienia, ´┐Że ka´┐Żdy potrafi

7. Uzasadnienie wprowadzenia teorii Howarda Gardnera w pracy z dzieckiem

 • pomaga dzieciom zrozumie´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Żci swoje i innych
 • dziecko wie jak u´┐Ży´┐Ż swych mocnych stron i poprawi´┐Ż s´┐Żabe
 • pozwala budowa´┐Ż dzieciom poczucie w´┐Żasnej warto´┐Żci, by cz´┐Żowiek m´┐Żg´┐Ż sprosta´┐Ż wyzwaniom
 • dzieci ucz´┐Ż si´┐Ż przez do´┐Żwiadczanie niezapomnianych wra´┐Że´┐Ż, w kt´┐Żre zaanga´┐Żowane s´┐Ż wszystkie zmys´┐Ży
 • pozwala doskonali´┐Ż podstawowe umiej´┐Żtno´┐Żci dzieci, dzi´┐Żki czemu si´┐Żgaj´┐Ż coraz to wy´┐Ższych poziom´┐Żw

ZAJ´┐ŻCIA DODADKOWE  REALIZOWANE POZA PODSTAW´┐Ż PROGRAMOW´┐Ż

 • preferencyjne dzia´┐Żanie na rzecz nauki j´┐Żzyka angielskiego
 • zaj´┐Żcia terapeutyczne i profilaktyczne z nauczycielem logoped´┐Ż

Cele g´┐Ż´┐Żwne

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie´┐Ż oraz kszta´┐Żtowanie czynno´┐Żci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu warto´┐Żci, w tym wychowywanie dzieci tak, ´┐Żeby lepiej orientowa´┐Ży si´┐Ż w tym, co jest dobre, a co z´┐Że;
 • kszta´┐Żtowanie u dzieci odporno´┐Żci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
 • w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak´┐Że do ´┐Żagodnego znoszenia stres´┐Żw i pora´┐Żek;
 • rozwijanie umiej´┐Żtno´┐Żci spo´┐Żecznych dzieci, kt´┐Żre s´┐Ż niezb´┐Żdne w poprawnych relacjach z dzie´┐Żmi i doros´┐Żymi;
 • stwarzanie warunk´┐Żw sprzyjaj´┐Żcych wsp´┐Żlnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zr´┐Żnicowanych mo´┐Żliwo´┐Żciach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawno´┐Ż´┐Ż fizyczn´┐Ż; zach´┐Żcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dzieci´┐Żcej wiedzy o ´┐Żwiecie spo´┐Żecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej´┐Żtno´┐Żci prezentowania swoich przemy´┐Żle´┐Ż w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w ´┐Żwiat warto´┐Żci estetycznych i rozwijanie umiej´┐Żtno´┐Żci wypowiadania si´┐Ż poprzez muzyk´┐Ż, ma´┐Że formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kszta´┐Żtowanie u dzieci poczucia przynale´┐Żno´┐Żci spo´┐Żecznej (do rodziny, grupy r´┐Żwie´┐Żniczej i wsp´┐Żlnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo´┐Żci, aktywno´┐Żci i samodzielno´┐Żci, a tak´┐Że kszta´┐Żtowanie tych wiadomo´┐Żci i umiej´┐Żtno´┐Żci, kt´┐Żre s´┐Ż w edukacji szkolnej.

Kryteria sukcesu: (co przedszkole chce osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż)

Sylwetka wychowanka: aktywny, tw´┐Żrczy, kreatywny, poszukuj´┐Żcy, zachowuj´┐Żcy w pami´┐Żci wa´┐Żne osoby, miejsca, wydarzenia, dostrzegaj´┐Żcy pi´┐Żkno otaczaj´┐Żcej przyrody, wykazuj´┐Żcy postaw´┐Ż proekologiczn´┐Ż i prozdrowotn´┐Ż.

Nasze przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodzic´┐Żw. Zapewniamy ka´┐Żdemu dziecku wszechstronny rozw´┐Żj jego zdolno´┐Żci i talent´┐Żw poprzez rozbudzanie jego  ciekawo´┐Żci i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczaj´┐Żcego ´┐Żwiata, rozw´┐Żj zainteresowa´┐Ż.

Sylwetka absolwenta:

 • jest dobrze przygotowany do podj´┐Żcia obowi´┐Żzk´┐Żw szkolnych,
 • ma dobrze rozwini´┐Żte procesy poznawcze,
 • potrafi wsp´┐Żdzia´┐Ża´┐Ż w zespole,
 • jest zainteresowany nauk´┐Ż i literatur´┐Ż,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu dzia´┐Ża´┐Ż,
 • jest tw´┐Żrczy,
 • jest wra´┐Żliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl ´┐Życia,
 • ma bogat´┐Ż wiedz´┐Ż o ´┐Żrodowisku przyrodniczym,
 • cechuje si´┐Ż gotowo´┐Żci´┐Ż do dzia´┐Żania na rzecz ´┐Żrodowiska przyrodniczego
  i spo´┐Żecznego,
 • czuje si´┐Ż Polakiem i Europejczykiem.

METODY PRACY

Stosowane metody i formy pracy s´┐Ż nowoczesne i zapewniaj´┐Ż wychowankom atrakcyjny, tw´┐Żrcz i aktywny spos´┐Żb na osi´┐Żganie sukces´┐Żw rozwojowych
i rozwijanie zainteresowa´┐Ż. Metody oparte s´┐Ż na metodyce wychowania przedszkolnego.

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych do´┐Żwiadcze´┐Ż,
 • metoda kierowania w´┐Żasn´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż dziecka,
 • metoda zada´┐Ż stawianych dziecku,
 • metoda ´┐Żwicze´┐Ż utrwalaj´┐Żcych.

2. Metody ogl´┐Żdowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przyk´┐Żad nauczyciela,
 • udost´┐Żpnianie sztuki/dzie´┐Ża plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody s´┐Żowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • obja´┐Żnienia i instrukcje,
 • sposoby spo´┐Żecznego porozumiewania si´┐Ż,
 • metody ´┐Żywego s´┐Żowa.

Ponadto codzienn´┐Ż praktyk´┐Ż pedagogiczn´┐Ż zbogacamy o nowatorskie metody:

 • aktywno´┐Żci ruchowej: Orffa, R. Labana, Kniess´┐Żw, K. Wla´┐Żnik
 • Metod´┐Ż  Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metod´┐Ż Weroniki Sherborne
 • Metod´┐Ż Batii Strauss
 • Metode Gruszczyk-Kolczy´┐Żskiej „Dzieci´┐Żcej matematyki”.

SYSTEM  MOTYWACJI  DZIECI  DO  NABYWANIA  ZACHOWA´┐Ż PO´┐Ż´┐ŻDANYCH:

 • eliminowanie zachowa´┐Ż niepo´┐Ż´┐Żdanych, nabywaniew´┐Ża´┐Żciwych nawyk´┐Żw, umiej´┐Żtno´┐Żci i postaw
 • badanie systemu motywacji
 • dokonanie wyboru potencjalnych wzmocnie´┐Ż
 • pomoc dziecku w trudnych sytuacjach.

SYSTEM  DIAGNOZOWANIA  OSI´┐ŻGNI´┐Ż´┐Ż DZIECI:

Nauczycielki systematycznie prowadz´┐Ż dzia´┐Żania w obszarze diagnozowania osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż dzieci. Modyfikacja narz´┐Żdzi wg aktualnych potrzeb – arkuszy obserwacji, arkuszy diagnozy, kart pracy. Analizowanie osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż dzieci
w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach. Obj´┐Żcie dzieci pomoc´┐Ż psychologiczno-pedagogiczn´┐Ż.

System obserwowania osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż nauczycieli:

Prowadzenie ci´┐Żg´┐Żej obserwacji osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż nauczycieli, motywowanie ich do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego i nowatorskich rozwi´┐Żza´┐Ż
w pracy z dzie´┐Żmi. Nadzorowi dyrektora podlegaj´┐Ż wszystkie obszary pracy nauczycieli.

System informowania rodzic´┐Żw o post´┐Żpach edukacyjnych dzieci:

 • na bie´┐Ż´┐Żco
 • w dniach konsultacji indywidualnej
 • na zebraniach grupowych
 • po przeprowadzeniu diagnozy i obserwacji dzieci
 • laureaci: na gazetkach informacyjnych, stronie internetowej.

Zasady wsp´┐Żpracy wychowawczej z rodzin´┐Ż dziecka:

 • aktywny udzia´┐Ż rodzic´┐Żw w ´┐Życiu przedszkola
 • udzia´┐Ż rodzic´┐Żw w zaj´┐Żciach ”Dni adaptacyjnych”
 • udzia´┐Ż rodzic´┐Żw w spotkaniach integracyjnych, uroczysto´┐Żciach przedszkolnych i ´┐Żrodowiskowych
 • wsp´┐Żpraca w zakresie przygotowania imprez, uroczysto´┐Żci, spotka´┐Ż, konkurs´┐Żw, akcji, szkole´┐Ż, program´┐Żw i projekt´┐Żw.

Zasady wsp´┐Żpracy ze ´┐Żrodowiskiem lokalnym:

 • anga´┐Żowanie si´┐Ż w dzia´┐Żania ´┐Żrodowiska lokalnego bior´┐Żc czynny udzia´┐Ż
  w uroczysto´┐Żciach przygotowuj´┐Żc lub uczestnicz´┐Żc w uroczysto´┐Żciach miejskich.
 • aktywny udzia´┐Ż dzieci w miejskich konkursach, przegl´┐Żdach, realizowanych projektach,
 • prowadzenie strony internetowej, wydawanie gazetek, folder´┐Żw, ulotek profilaktycznych itp.
 • uczestniczenie w akcjach charytatywnych miejskich i og´┐Żlnopolskich.
 • wsp´┐Żlna realizacja program´┐Żw profilaktycznych.
 • promowanie osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż wychowank´┐Żw w prasie lokalnej.

Zarz´┐Żdzanie

1. Wdra´┐Żanie opracowanego systemu motywacyjnego ukierunkowanego na jako´┐Ż´┐Ż pracy:

 • promowanie i nagradzanie dzia´┐Ża´┐Ż innowacyjnych i tw´┐Żrczych nauczycieli
 • premiowanie kadry administracyjnej i obs´┐Żugi za efekty pracy
 • wypracowanie systemu nagradzania za efekty pracy i osi´┐Żgni´┐Żcia zawodowe.

2. Tworzenie dobrej bazy przedszkola

3. Pozyskiwanie dodatkowych ´┐Żrodk´┐Żw na zakup nowoczesnych pomocy
    dydaktycznych

4. Promowanie przedszkola

5. Foldery, ulotki reklamowe, plakaty, broszury, biuletyn, gad´┐Żety reklamowe,
    og´┐Żoszenia, raporty o jako´┐Żci pracy przedszkola.

6. Wykorzystanie ´┐Żrodk´┐Żw informatycznych:

Dzia´┐Żania wychowawczo-dydaktyczne nauczycieli

 • rozw´┐Żj inteligencji wielorakich
 • diagnoza i obserwacja dziecka
 • aktywizuj´┐Żce metody pracy na zaj´┐Żciach indywidualizacja wychowania
  i nauczania
 • praca z dzieckiem zdolnym
 • konkursy
 • ewaluacja wykorzystania ´┐Żrodk´┐Żw i pomocy dydaktycznych
 • promowanie rozwoju tw´┐Żrczo´┐Żci dzieci´┐Żcej
 • promowanie regionalizmu – przywi´┐Żzanie do tradycji i kultury naszej „Ma´┐Żej
  i Wielkiej Ojczyzny”.
 • prowadzenie dzia´┐Ża´┐Ż proekologicznych i zdrowotnych

Programy wychowania i nauczania:

 • korelacja i integracja tre´┐Żci
 • dostosowanie tre´┐Żci do poziomu dziecka
 • modyfikowanie tre´┐Żci
 • programy w´┐Żasne

Oddzia´┐Żywania wychowawcze

 • wzorce osobowe
 • w´┐Ża´┐Żciwy klimat
 • partnerstwo
 • normy moralne
 • integracja grup
 • pozytywne przyk´┐Żady
 • tw´┐Żrcza aktywno´┐Ż´┐Ż

WSPËúDZIA´┐ŻANIE ZE ´┐ŻRODOWISKIEM LOKALNYM I INNYMI PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

1. Programy kulturalno-o´┐Żwiatowe:

 • wsp´┐Żpraca z organizacjami i zrzeszeniami dzia´┐Żaj´┐Żcymi w mie´┐Żcie
 • organizacja imprez przedszkolnych i ´┐Żrodowiskowych
 • w´┐Ż´┐Żczanie si´┐Ż do dzia´┐Ża´┐Ż na rzecz ´┐Żrodowiska
 • uczestnictwo w imprezach i uroczysto´┐Żciach miejskich
 • organizacja wystaw
 • wsp´┐Żlne wyjazdy na wycieczki

2. P´┐Żynny przep´┐Żyw informacji:

 • strona internetowa przedszkola
 • gazetki tematyczne, informacyjne i pedagogiczne dla rodzic´┐Żw
 • dy´┐Żury konsultacji dla rodzic´┐Żw
 • zaplanowane spotkania
 • zaj´┐Żcia otwarte
 • zaj´┐Żcia adaptacyjne
 • Biuletyn dla rodzic´┐Żw
 • folder przedszkola

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada w´┐Żasne tradycje i ceremonie, co podkre´┐Żla jego odr´┐Żbno´┐Ż´┐Ż
i specyfik´┐Ż. Plac´┐Żwka ma swoje logo, hymn oraz kalendarz imprez i wydarze´┐Ż.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Kozie││o; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf