WSPÓŁPRACA

Z Rodzicami w obszarach:

 • Pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Informowania na bieżąco o postępach dziecka.
 • Uzgadnianiu wspólnych kierunków i zakresu działań.

Formy współpracy:

 • spotkania organizacyjno-informujące,

 • „zajęcia otwarte”, organizowane przez nauczycielki poszczególnych grup,
  a także specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe w ciągu roku
  szkolnego
   
 • spotkania indywidualne, grupowe są okazją do omówienia postępów dziecka, czy grupy, ewentualnie braków, niepokojących zjawisk etc. i wspólne ustalanie dalszych działań
   
 • działalność Rady Rodziców

 • imprezy i uroczystości – to okazja do pełnego uczestnictwa w zabawach
  z dziećmi, integracji rodziców i nawiązywanie więzi z placówką

Kalendarz imprez i uroczystości okolicznościowych
organizowanych przez Przedszkole Nr 8
w roku szkolnym 2017/2018

21.09.2017, godz. 10.00 – Kolorowy Dzień Przedszkolaka

13.10.2017, godz. 10.00Dzień Edukacji Narodowej – przedstawienie „Rzepka” w wykonaniu pracowników

10.11.2017, godz. 10.00Poranek z okazji Dnia Niepodległości

23.11.2017, godz. 10.00Pasowanie na przedszkolaka

24.11.2017, godz. 10.00Światowy Dzień Pluszowego Misia

06.12.2017, godz. 10.00Spotkanie z Mikołajem

grudzień 2017Jasełka w grupach

styczeń 2018Dzień Babci i Dziadka

12.02.2018, godz. 12.30Przedszkolny bal karnawałowy

14.02.2018, godz. 10.00Przedszkolne Walentynki

21.03.2018, godz. 10.00Powitanie Wiosny

27.03.2018, godz. 9.00Spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym
                                         (wyjazd do lasu)

26.04.2018Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki

maj 2018Grupowe uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

05.06.2018  – Wycieczka autokarowa do Kaszubskiego Parku Miniatur

15.06.2018, godz.15.30-18.00Przedszkolny Festyn Rodzinny

czerwiec 2018Uroczystość pożegnania dzieci z grupy „Biedronek” odchodzących do szkoły

Uwaga: Harmonogram może ulec zmianom i modyfikacjom, o czym niezwłocznie poinformujemy Rodziców.

Z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie

Korzystamy z diagnostyki, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przede wszystkim dla dzieci, ale także z zajęć warsztatowych dla nauczycieli i rodziców wg naszych potrzeb.

Od wielu lat realizowany jest program pn. „Równy Start”, dotyczący badaniu poziomu kompetencji edukacyjnych dzieci 5 i 6 letnich.

W bieżącym roku szkolnym jego realizację, pracownicy PPP w naszym przedszkolu rozpoczną w listopadzie. W ramach programu każde dziecko
5, 6-letnie zostanie poddane badaniom przez pedagoga, psychologa
i logopedę.

Po zakończeniu realizacji programu przedłożone zostaną szczegółowe wyniki badań. W lutym każdego roku organizowane jest spotkanie podsumowujące
z rodzicami przebadanych dzieci, podczas którego przedstawiane są wyniki całej grupy – analiza zbiorcza i wnioski szczegółowe – karty indywidualne dla każdego dziecka.

Głównymi celami programu są:

 • wsparcie nauczycieli i rodziców dzieci 5 i 6-letnich we właściwym przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • wskazanie dzieci z grupy tzw. ryzyka dysleksji, tak by odpowiednio wcześnie podjąć działania korekcyjno-kompensacyjne przez rodziców, nauczycieli przedszkola i instytucje wspierające,
 • wykrycie potencjalnych zaburzeń i odchyleń rozwojowych w tym wady wzroku, słuchu oraz tzw. deficytów rozwojowych u dzieci 5 i 6-letnich, mogących
  mieć istotny wpływ na podejmowaną przez nich naukę czytania i pisania w klasie I.

Od styczna 2011 roku realizowany jest Sopocki Program Profilaktyki Logopedycznej dla dzieci 3-4 letnich. Zajęcia z profilaktyki logopedycznej prowadzone są w przedszkolu przez nauczycielkę grupy I we współpracy
z logopdą – pracownikiem PPP w Sopocie.

Ze Szkołą Podstawową Nr 8 w Sopocie

Do niej trafia zdecydowana większość naszych absolwentów. W ramach naszej współpracy staramy się poprzez różnorodne działania (uczestnictwo w lekcji
w kl. I, warsztaty komputerowe dla przedszkolaków w pracowni szkolnej, występy dzieci z przedszkola i uczniów z kl. I, zabawy i ćwiczenia w szkolnej sali gimnastycznej etc.) „zapoznać” dzieci przedszkolne ze szkołą. Dzięki takiej współpracy nasi absolwenci śmielej i pewniej przekraczają próg szkoły.

Z różnymi instytucjami użyteczności publicznej

 • Młodzieżowym Domem Kultury (m.in. poprzez udziały w różnych w konkursach)
 • Policją
 • Strażą Pożarną
 • Szkołą Muzyczną
 • Muzem Sopotu
 • Państwową Galerią Sztuki
 • Towarzystwem Przyjaciół Sopotu
 • z lokalną prasą itp.
Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf