Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna z dziećmi prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Realizacja podstawy wspierana jest wybranymi przez nauczycieli programami wychowania przedszkolnego. Ponadto w przedszkolu wykorzystywane są liczne programy autorskie opracowane przez nauczycieli.

Koncepcja Przedszkola nr 8 w Sopocie

Nauczyciele realizując cele i zadania określone w podstawie, wspomagają i ukierunkowują rozwój dziecka rozwijając jego inteligencje wielorakie, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Wynik tego procesu to zapewnienie dzieciom dobrego startu w szkole podstawowej, tj. gotowości do podjęcia nowych zadań, umiejętności rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności za to, co robi, poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i godności.

Przyjęty w naszym przedszkolu, kierunek pracy opiera się na rozwoju inteligencji wielorakich wg. koncepcji Howarda Gardnera. Promujemy również regionalizm, ekologię, twórczość dziecięcą i prowadzimy szerokie działania prozdrowotne.

Każde dziecko może kroczyć od kamienia do kamienia, własną ścieżką odczuwając ciepłą rękę nauczyciela – prof. Rocławski

Mając na uwadze naszą doniosłą misję w zakresie pracy z dzieckiem w okresie „złotego wieku rozwoju”, proponujemy każdemu dziecku niezwykłą i fascynującą ścieżkę rozwoju. To na niej przez stymulację bogatą i zróżnicowaną poprzez dokonywanie samodzielnych lub wspomaganych wyborów z zasobów możliwości w inspirującym środowisku edukacyjnym dziecko nabywa pożądane umiejętności.

Uczy się pracy z innymi i na rzecz innych, poznaje siebie i swoje możliwości, uczy się szacunku do wartości, rozwija zainteresowania, nabywa szeregu umiejętności tak niezbędnych do funkcjonowania w otaczającym świecie. Umiejętności nabyte na etapie wychowania przedszkolnego są w istocie najważniejsze – to podstawa i to od niej zależy czy dziecko jako już dorosły człowiek będzie potrafiło z ciekawością, wyobraźnią i marzeniami zmieniać teraźniejszość w przyszłość, odkrywać własne sposoby twórczego i kreatywnego bycia w świecie i nieustannego przekraczania samego siebie.

Jesteśmy również świadomi, że dzisiejsza edukacja nie ma określonego terytorium, rozciąga się daleko poza płaszczyznę działania samego nauczyciela. Przebiega wszędzie tam, gdzie możliwe jest uczestnictwo dziecka i trwa tak długo, jak długo człowiek uzna jej potrzebę. Stwarzamy zatem różne możliwości, każdemu dziecku, by nieustannie rozbudzać i uaktywniać jego geniusz, tworzyć przyjazną twórczą atmosferę, wolną od krytycyzmu, porównań, nacisku nastawioną do osiągania sukcesu.