ODPŁATNOŚCI

Wysokość i zasady opłat za przedszkole określa Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr IV/61/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

 • Koszty prowadzenia zajęć i opieki nad dzieckiem, wykraczające poza realizację podstawy programowej: 1 zł za każdą godzinę zajęć (w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega  zwrotowi  od pierwszego dnia nieobecności).

  Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą
  ubiegać się o dotację do tej opłaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Sopocie.

  Wysokość opłaty ulega obniżeniu do 50% w przypadku korzystania
  z usług przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast przez
  trzecie i następne do 25% pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni,
  wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”
  w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
  społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769).

  Wysokość opłaty obniża się o 50% dla rodzin objętych programem „Sopocka
  Karta Rodziny 3+”.

 • Koszty za  korzystanie z posiłków – stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie – 7,00 zł × 21 (średnia ilość dni roboczych w miesiącu).
  Usługobiorcy przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka
  w przedszkolu, w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka.


  W przypadku wcześniejszego, co najmniej jedniodniowego zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, zwraca się koszt dziennej stawki żywieniowej od pierwszego dnia nieobecności.

Odpłatność można uiszczać gotówką w kasie przedszkola
u intendentki
lub przelewem na trzy różne konta:

 • 92 1160 2202 0000 0001 8209 2010za wyżywienie,

 • 47 1160 2202 0000 0001 8209 1947 – za pobyt poza godziny minimum programowego,

 • 15 1240 1242 1111 0000 1588 6488 – na Radę Rodziców.

Termin wnoszenia opłat – do 15 każdego miesiąca

W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole przez kolejne dwa miesiące, dyrektor ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

Uprzejmie informujemy, że gmina pobiera opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.


Przedszkole dysponuje czytnikiem, tj. urządzeniem rejestrującym czas pobytu dziecka w placówce,
który uruchomiony jest w programie iPrzedszkole.
Rodzice posiadają karty zbliżeniowe,
które pozwalają prawidłowo określić należność zgodnie
z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Serdecznie zachęcamy Rodziców do korzystania z modułu
w programie iPrzedszkole, gdzie mogą uzyskiwać bieżący dostęp do aktualnych i spójnych informacji w zakresie płatności i planowanych ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Aby skorzystać z modułu należy pobrać hasło do zalogowania
(u p. intendentki).

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf