OFERTA  PROGRAMOWA

Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna z dziećmi prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.


Realizacja podstawy wspierana jest wybranymi przez nauczycieli  programami wychowania przedszkolnego.

Ponadto w przedszkolu wykorzystywane sąliczne programy autorskie opracowane przez nauczycieli.

 

Koncepcja Przedszkola Nr 8 w Sopocie

Nauczyciele realizując cele i zadania określone w podstawie, wspomagają i ukierunkowują rozwój dziecka
rozwijając jego inteligencje wielorakie,
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Wynik tego procesu to zapewnienie dzieciom dobrego startu w szkole podstawowej, tj. gotowości do podjęcia nowych zadań, umiejętności rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności za to, co robi, poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i godności.

Przyjęty w naszym przedszkolu, kierunek pracy opiera się na rozwoju inteligencji wielorakich wg. koncepcji Howarda Gardnera.
Promujemy również regionalizm, ekologię, twórczość dziecięcą
i prowadzimy szerokie działania prozdrowotne.
Mając na uwadze naszą doniosłą misję
w zakresie pracy z dzieckiem w okresie „złotego wieku rozwoju”, proponujemy każdemu dziecku niezwykłą i fascynującą ścieżkę rozwoju. To na niej przez stymulację bogatą i zróżnicowaną poprzez dokonywanie samodzielnych lub wspomaganych wyborów z zasobów możliwości w inspirującym środowisku edukacyjnym dziecko nabywa pożądane umiejętności.
Uczy się pracy z innymi i na rzecz innych, poznaje siebie i swoje możliwości, uczy się szacunku do wartości, rozwija zainteresowania, nabywa szeregu umiejętności tak niezbędnych do funkcjonowania
w otaczającym świecie. Umiejętności nabyte na etapie wychowania przedszkolnego są w istocie najważniejsze – to podstawa i to od niej zależy czy dziecko jako już dorosły człowiek będzie potrafiło
z ciekawością, wyobraźnią i marzeniami zmieniać teraźniejszość
w przyszłość, odkrywać własne sposoby twórczego
i kreatywnego bycia w świecie i nieustannego przekraczania samego siebie. Jesteśmy również świadomi, że dzisiejsza edukacja nie ma określonego terytorium, rozciąga się daleko poza płaszczyznę działania samego nauczyciela. Przebiega wszędzie tam, gdzie możliwe jest uczestnictwo dziecka i trwa tak długo, jak długo człowiek uzna jej potrzebę. Stwarzamy zatem różne możliwości, każdemu dziecku,
by nieustannie rozbudzać i uaktywniać jego geniusz, tworzyć przyjazną twórczą atmosferę, wolną od krytycyzmu, porównań, nacisku nastawioną do osiągania sukcesu.

„Każde dziecko może kroczyć od kamienia do kamienia, własną ścieżką odczuwając ciepłą rękę nauczyciela” – (prof. Rocławski)

 

Wizja przedszkola

Przedszkole przyjazne dziecku, nakierowane na wysoką jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo-dydaktyczną
ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka
w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.
Współdziałanie z lokalnym środowiskiem i innymi partnerami przedszkola.

 

Misja przedszkola

Rozwój inteligencji wielorakich wg. Howarda Gardnera

„Inteligencje wielorakie wydają się pod wieloma względami szczególnym darem dzieciństwa.”

Odkrywanie i rozpoznawanie zdolności dziecka.
Kierowanie jego edukacją, wychowaniem tak, aby zdolności
i zainteresowania wychowanek mógł
z sukcesem wykorzystywać w dorosłym życiu.

Pięć filarów pracy przedszkola:

 • Teoria inteligencji wielorakich
 • Diagnoza
 • Indywidualizacja
 • Inspirujące środowisko edukacyjne
 • Dialog środowisk

Sukces zależy od:

 • przyjaznego nastawienia
 • pozytywnych komunikatów
 • uświadomienia wspólnego celu
 • zasad i konsekwencji
 • autorytetów
 • udowodnienia każdemu wychowankowi, „że potrafi”

Proces wychowawczo-dydaktyczny

1. Rozwój równoprawnych inteligencji

Inteligencja to zdolność do wykonywania rónych operacji umysłowych w celu rozwiązywania problemów i osiągania sukcesu w życiu.

Językowej: myślenie słowami, używanie języka do wyrażania i rozumienia skomplikowanego znaczenia, wrażliwość na znaczenie słów i porządek między słowami, dźwiękami i rymami. refleksja nad stosowaniem języka w codziennym życiu, poprzez rozmowy, częste mówienie do dziecka, słuchanie, zabawy
w słówka, w rebusy, rymowanki, rozwiązywanie krzyżówek, słuchanie
i opowiadanie bajek, czytanie dzieciom książek, tworzenie warunków do twórczości werbalnej.

Matematyczno-logicznej: myślenie o związkach przyczyno-skutkowych,
aby rozumieć relacje w ramach działań, przedmiotów, pomysłów, obliczanie,
lub rozważanie możliwości, przedstawianie całościowych matematycznych,
lub logicznych operacji, umiejętność rozumowania, jak również krytyczne
i kreatywne rozwiązywanie problemów. poprzez wprowadzenie dzieci w świat matematyki metodą prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, stosowanie gier planszowych, logicznych, układanek geometrycznych, zestawów pomocy do matematyki i logicznego myślenia.

Ruchowej: myślenie ruchami, używanie ciała w wyćwiczony i skomplikowany sposób w działaniach ekspresywnych i skierowanych na cel, poczucie czasu, koordynacja całego ciała i używanie dłoni do manipulacji przedmiotami, poprzez prowadzenie zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, sportowych, zabaw
w lepienie, majsterkowanie, budowanie z klocków, konstruowanie itp.

Wizualno-przestrzennej: myślenie obrazami, dobry odbiór świata wizualnego, myślenie w trzech wymiarach, transformacja własnej percepcji
i odtworzenie aspektów własnego doświadczenia poprzez wyobraźnię, skuteczna praca
z przedmiotami, poprzez tworzenie warunków do malowania, rysowania, lepienia, rzeźbienia, wykonywania rónych prac ręcznych, urządzania, komponowania, budowania, prowadzenia ćwiczeń orientacji w przestrzeni, wycieczek do muzeum, galerii sztuki itp.

Muzycznej: myślenie dźwiękami, rytmami, melodiami, rymami i wysokością dźwięku, wrażliwość na wysokość dźwięku, rytm, tembr, czy ton, rozpoznawanie, tworzenie i odtwarzanie muzyki poprzez korzystanie
z instrumentów lub głosu, poprzez stosowania muzyki podczas różnej dziaśalności dziecka, słuchanie różnego rodzaju muzyki, wykorzystywanie muzyki jako stymulatora rozwoju możliwości twórczych dziecka: werbalnej, muzycznej, ruchowej i plastycznej, prowadzenie zajęć rytmicznych, uczestnictwo dziecka w koncertach i innych formach spotkań z muzyką, kształtowanie aktywnego i emocjonalnego odbioru muzyki u małych słuchaczy.

Przyrodniczej: rozumienie świata przyrodniczego, łącznie z roślinami
i zwierzętami, rozpoznawanie nazw, klasyfikowanie pojedynczych roślin, gatunków, i ekosystemów, efektywna interakcja z żywymi istotami, dostrzeganie pewnych wzorców życia i sił natury poprzez liczne kontakty
z przyrodą, dostrzeganie jej rytmu, nieustannego odradzania i przemijania, rozumienia jedności ze światem i wszechświatem, podejmowanie działań ekologicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju, uczestnictwo w wycieczkach turystyczno krajoznawczych, prowadzenie obserwacji, badań, eksperymentów, tworzenie hodowli zwierząt, małych upraw, doznawania przeżyć estetycznych
w bezpośrednim kontakcie z naturą.

Intrapersonalnej: myślenie o sobie i rozumienie siebie, świadomość na temat swoich mocnych stron i słabości, efektywne planowanie aby osiągnąć osobiste cele, refleksja i kontrolowanie własnych myśli i uczuć, oraz efektywne ich regulowanie, umiejętność kontrolowania siebie w relacjach interpersonalnych
i działanie z osobistą wydajnością, poprzez stwarzanie sytuacji do licznych rozmów o uczuciach i emocjach dziecka, uczenia dziecka planowania swoich działań, samokontroli, odpowiedzialności, samooceny swoich działań
i postępowania, tworzenie sytuacji do osiągania przez dziecko sukcesu.

Interpersonalnej: myślenie o innych i próba zrozumienia innych osób, posiadanie empatii i rozpoznawanie różnic pomiędzy ludźmi, docenianie perspektywy innych z wrażliwością na ich motywy, nastroje i intencje, efektywne angażowanie się
w interakcje z jedną lub większa grupą osób w warunkach codziennych
lub pracy, poprzez przykład własny nauczyciela, podmiotowe traktowanie dziecka, integrację grupy, liczne działania grupowe i zespołowe, uczenie dziecka odczytywania emocji innych ludzi poprzez komunikację pozawerbalną, rozumienie innych, udzielanie pomocy i wsparcia innym, bycia empatycznym.

2. Diagnoza

„Zawsze mamy do czynienia zarówno z możliwościami jak i z ryzykiem ich zmarnowania” – (Robert Fischer)

 • diagnoza i obserwacja dziecka celem poznania każdego dziecka i jego możliwości,
 • diagnozowania osiągnięć dzieci celem dostosowania działań dydaktyczno-wychowawczych i stymulacyjnych do każdego dziecka w zależności od jego potrzeb,
 • analiza osiągnięć dziecka na rónym etapie edukacyjnym: ocena stanu
  w którym „jestem”, korygowanie działań w zależności od potrzeb,
 • analiza osiągnięć twórczych dzieci – ocena możliwości dziecka w zakresie działań twórczych, modyfikowanie działań, stopniowanie trudności,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna: rozbudowanie płaszczyzny działań
  w zakresiewspomagania dziecka, objęcie dziecka wszechstronną opieką specjalistów, prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz pracy
  z każdym dzieckiem w celu osiągnięcia przez niego gotowości szkolnej.

3. Indywidualizacja

Indywidualne podejście do dziecka, które nie może się nudzić, musi doświadczać i rozwijać się w warunkach zapewniających wielointeligentne poznawanie świata, efektywność procesu edukacyjnego – osiągnięta zostanie przez skuteczność pracy każdego nauczyciela,

Diagnoza profilu inteligencji dziecka: rozpoznawanie potencjalnych możliwości tkwiących w każdym dziecku – wszechstronne wspieranie rozwoju tworzenie inspirującego środowiska edukacyjnego tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na rozwijanie aktywności charakterystycznych dla danego typu inteligencji (indywidualizacja)

4. Inspirujące środowisko

Właściwa organizacja przestrzeni do rozwoju inteligencji wielorakich u dzieci – stworzenie miejsc zabaw i pracy, pozwalających na odkrywanie własnych możliwości, rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań:

 • Krainy Zabaw
 • Kraina ruchu twórczego
 • Kraina wiedzy
 • Kraina wyobraźni

5. Dialog podmiotów

Dialog wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego-dzieci, rodzice, nauczyciele, ważne osoby dla dzieci, środowisko lokalne.

6. Wprowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających równoprawne inteligencje.

Nasz sukces zależy od:

 • przyjaznego nastawienia
 • pozytywnych komunikatów
 • uświadomienia wspólnego celu
 • zasad i konsekwencji
 • autorytetów
 • uświadomienia, że każdy potrafi

7. Uzasadnienie wprowadzenia teorii Howarda Gardnera w pracy
z dzieckiem

 • pomaga dzieciom zrozumieć możliwości swoje i innych
 • dziecko wie jak użyć swych mocnych stron i poprawić słabe
 • pozwala budować dzieciom poczucie własnej wartości, by człowiek mógł sprostać wyzwaniom
 • dzieci uczą się przez doświadczanie niezapomnianych wrażeń,
  w które zaangażowane są wszystkie zmysły
 • pozwala doskonalić podstawowe umiejętności dzieci, dzięki czemu sięgają coraz to wyższych poziomów

ZAJĘCIA  DODADKOWE  REALIZOWANE  POZA  PODSTAWĄ  PROGRAMOWĄ

 • preferencyjne działanie na rzecz nauki języka angielskiego
 • zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z nauczycielem logopedą

Cele główne

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
 • w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zrónicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,
  grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są w edukacji szkolnej.

Kryteria sukcesu: (co przedszkole chce osiągnąć)

Sylwetka wychowanka: aktywny, twórczy, kreatywny, poszukujący, zachowujący w pamięci ważne osoby, miejsca, wydarzenia, dostrzegający piękno otaczającej przyrody, wykazujący postawę proekologiczną
i prozdrowotną.

Nasze przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców. Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego zdolności i talentów poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego ąwiata, rozwój zainteresowań.

Sylwetka absolwenta:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • jest twórczy,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
  i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

METODY PRACY

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórcz i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych
i rozwijanie zainteresowań. Metody oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego.

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy
o nowatorskie metody, m. in. :

 • aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana, Kniessów,
 • Metode Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metodę Weroniki Sherborne
 • Metodę Batii Strauss
 • Metodę Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięcej matematyki”.
Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf