REKRUTACJA

Przedszkole przeprowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2020/2021
w oparciu o harmonogram i kryteria ustawowe oraz podane przez gminę, wynikające z:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
 • Zarządzenia nr 555/2020 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 marca 2020
  w sprawie zmiany terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot – Załącznika do zarządzenia.
 • Uchwałę Nr XIII/236/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 stycznia 2020
  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Sopot.

       ZASADY  PRZYJMOWANIA  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA  NR  8 
                 W  SOPOCIE NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021:

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej
    dostępności.

2. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego,
    od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego
    przez Miasto Sopot, decyduje dyrektor, po przeprowadzeniu postępowania
    rekrutacyjnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne, dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
    zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Sopotu.
    Dzieci 6-letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności.
    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może przyjąć dziecko
    w wieku 2,5 lat.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek
    rodziców kandydata (wzór w załączeniu) i dotyczy wyłącznie wolnych
    miejsc.

    Wypełniony wniosek rodzice mogą składać do trzech wybranych
    przedszkoli.
   
Wniosek winien być kompletny i złożony w terminie, poprzez skorzystanie
    z poczty
elektronicznej (przedszkole8@sopot.pl) lub skrzynki
    podawczej  w Urzędzie Miasta Sopotu
.
    Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.

5. W przypadku większej liczby kandydatów z obszaru Gminy Miasta Sopotu,
    niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie
   
postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę, łącznie, następujące
    kryteria mające jednakową wartość:

    a. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej
        dzieci),
    b. niepełnosprtawność kandydata,
    c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
    d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
    e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Na potwierdzenie spełniania kryteriów b, c, d, e, g, o których mowa w pkt 5,
    do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające (w oryginale lub
    w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
    rodzica/prawnego opiekuna):

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie
  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
     postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
     przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, przeprowadza się
     drugi etap postępowania.

8. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 7,
    brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej
    wartości punktowej:

 • kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola
  10 pkt,
 • kandydaci, których oboje rodzice bądź prawni opiekunowie zatrudnieni są
  w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają /-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 10 pkt,
 • odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do ktorego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km – 7 pkt,
 • dziecko posiadające na dzień rekrutacji obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Programie Szczepień Ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 6 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich – 5 pkt.

9. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 8 jest
    Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 8
    w Sopocie.

10. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem
    gminy Miasta Sopotu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
    rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 5, przedszkole dysponuje nadal
    wolnymi miejscami.

11. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem
     gminy, ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola, kryteria
     określone w pkt 5 i pkt 8 stosuje się odpowiednio.

12. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, składają na
     kolejny rok
szkolny, tj. 2020/2021, deklarację o kontynuowaniu
     wychowania przedszkolnego,
w terminie 7 dni poprzedzających termin
     rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

13. Rekrutacja do Przedszkola Nr 8 w Sopocie na rok szkolny
                   2020/2021
odbędzie się w terminie
         02.03.2020 r. do 30.04.2020 r. do godz. 15.00.

14. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości zainteresowanych rodziców
      /prawnych opiekunów, listy kandydatów zakwalifikowanych
      
i niezakwalifikownych do przedszkola w dniu 11 maja 2020 r.
       o godz. 12.00.

Lista kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym
w Przedszkolu Nr 8 w Sopocie

pobierz PDF

Dla  dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnego ze wskazanych we wniosku przedszkoli, czekają wolne  miejsca  w  Przedszkolach Nr 2 i 5.
Zainteresowanych rodziców zaprasza  się do kontaktu
  z Dyrektorami w/wplacówek.

 

15. Komisja Rekrutacyjna udostępnia rodzicom/prawnym opiekunom
      informację o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych w formie list,
      opublikowanych na stronie internetowej placówki w dniu 18 maja 2020 r.
      o godz. 12.00.

      Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę
      punktów, która uprawnia do przyjęcia.

16. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą
      wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
      odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
      do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia
      wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

18. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą wnieść do dyrektora
      przedszkola odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
      w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez
      Komisję Rekrutacyjną.

19. Dyrektor rozpatruje odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
      w terminie 7 od dnia otrzymania odwołania.
      Na roztrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi/opiekunowi
      prawnemu służy skarga do sądu administracyjnego.

20. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po
      zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

21. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych),
      uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację
      przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf