W  TROSCE  O  DZIECKO

Adaptacja

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest wielkim przeżyciem zarówno dla niego samego, jego rodziców i dla nas – pracowników przedszkola.

Przystosowanie dziecka do przedszkola jest procesem trudnym, złożonym i wymagającym działań na różnych płaszczyznach.

W naszej placówce corocznie realizowany jest „Program adaptacji dzieci 
w przedszkolu”
, którego celami są:

  • tworzenie sprzyjajacych warunków dla prawidłowej adaptacji dziecka
    w przedszkolu,
  • zmniejszenie stresu związanego z adaptacją poprzez wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dziecka,
  • organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu zasad funkcjonowania placówki,
  • nawiązanie serdecznego kontaktu na linii rodzic-dzieco-nauczyciel,
  • wspieranie rodziców oraz przygotowanie ich do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służenie pomocą – nauczyciel, psycholog.

Chrońmy razem nasze dzieci przed chorobami !

Troska o zdrowie dzieci jest ważnym priorytetem we współpracy przedszkola
z rodzicami.

Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
w przedszkolu wspólnie respektuje się ustalone zasady:

  • do przedszkola uczęszcza tylko i wyłącznie dziecko zdrowe,
  • w przedszkolu nie podaje się żadnych lekarstw,
  • rodzice zgłaszają dyrektorowi przedszkola przypadki choroby zakaźnej.

Ósma godzina – życie przedszkolne się zaczyna !

Ważną sprawą jest punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola.
O wiele przyjemniej jest dziecku zjadać śniadanie w towarzystwie swoich rówieśników z grupy, współdecydować o aktualnych poczynaniach w grupie itp.
A to, może sprawić tylko jego punktualne przybycie do przedszkola.

Dajcie szansę własnemu dziecku już na starcie „wchodzenia w życie”, uczcie je odpowiedzialności, systematyczności i poszanowania umów i zasad regulujących wzajemne kontakty.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf