W  TROSCE  O  DZIECKO

Informujemy, że z dniem 18.05.2020r.
przedszkole wznawiło swą działalność
- w godzinach od 7.00 do 17.00. -

Ze względu na ograniczenia liczebności  grup, do przedszkola przyjmowane są:

  • w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19;

  • w drugiej kolejności dzieci rodziców, którzy oboje pracują zawodowo  poza miejscem zamieszkania i nie mogą zapewnić dziecku opieki, dotyczy to również jednego rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka.

  • w trzeciej kolejności dzieci na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora, podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka ze wskazaniem pierwszeństwa dla dzieci 6-letnich realizujacych roczne przygotowanie przedszkolne.

Dla dzieci, które pozostają w domu realizowane 
jest nauczanie zdalne.

Na mocy Zarządzenia Nr 10/2020  Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Sopocie,
wprowadzono wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa, mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców
i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych zajęć (pobierz PDF).

_______________________________________________________

 

                   LIST  PREZYDENTA  MIASTA  SOPOTU  DO  RODZICÓW

________________________________________________________

Adaptacja

         Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej
jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym.
Często są to pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników,
których jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego 
    funkcjonoania w różnych środowiskach.

Przystosowanie dziecka do przedszkola jest procesem  trudnym, złożonym i wymagającym działań
na różnych  płaszczyznach.

        Aby pomóc dzieciom i Rodzicom zmniejszyć obawy,
lęk przed czymś nowym, nieznanym
w naszym predszkolu realizowany jest
„Program adaptacji dzieci w przedszkolu”

Nasze działania w ramach programu obejmują m. in.:

  • pierwsze spotkanie organizacyjne Rodziców z Dyrektorem
  • udział dzieci wraz z Rodzicami w Dniach Adaptacyjnych
  • warsztaty dla Rodziców z nauczycielem, psychologiem

Chrońmy razem nasze dzieci przed chorobami!

   Troska o zdrowie naszych wychowanków jest ważnym priorytetem
               we wzajemnej współpracy przedszkola i rodziców.
Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci respektujemy wspólnie ustalone zasady, w szczególności:

do przedszkola mogą uczęszczać
tylko i wyłącznie dzieci zdrowe

w przedszkolu nie podaje się dzieciom
żadnych lekarstw

rodzice zgłaszają dyrektorowi przedszkola przypadki choroby zakaźnej

_______________________________________________________

Ósma godzina – życie przedszkolne się zaczyna !

  Ważną sprawą jest punktualne przyprowadzanie dzieci
do przedszkola.
Rodzicu, uwierz nam, że o wiele przyjemniej jest dziecku zjadać śniadanie w towarzystwie swoich rówieśników, współdecydować
o aktualnych  poczynaniach w grupie itp.

        Szanowni Rodzice,  własnym przykładem, uczcie swoje dzieci      
     odpowiedzialności, systematyczności, poszanowania umów
            i zasad regulujących wzajemne kontakty.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf