Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi od pierwszego dnia nieobecności.
Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dotację do tej opłaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.
Wysokość opłaty ulega obniżeniu do 50% w przypadku korzystania z usług przedszkola przez drugie dziecko z jednej rodziny, natomiast przez trzecie i następne do 25% pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni, wykażą dochód mniejszy niż „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769).
Wysokość opłaty obniża się o 50% dla rodzin objętych programem „Sopocka Karta Rodziny 3+”.

Usługobiorcy przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka.

W przypadku wcześniejszego, co najmniej jedniodniowego zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, zwraca się koszt dziennej stawki żywieniowej od pierwszego dnia nieobecności.

Odpłatność można uiszczać gotówką w kasie przedszkola u intendentki lub przelewem na trzy różne konta:
Za wyżywienie:
Za pobyt poza godziny minimum programowego:
Na Radę Rodziców

W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole przez kolejne dwa miesiące, dyrektor ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

Honorujemy Sopocką Kartę Rodziny 3+
Przedszkole dysponuje czytnikiem, tj. urządzeniem rejestrującym czas pobytu dziecka w placówce, który uruchomiony jest w programie iPrzedszkole. Rodzice posiadają karty zbliżeniowe, które pozwalają prawidłowo określić należność zgodnie z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Serdecznie zachęcamy Rodziców do korzystania z modułu w programie iPrzedszkole, gdzie mogą uzyskiwać bieżący dostęp do aktualnych i spójnych informacji w zakresie płatności i planowanych ważnych wydarzeń przedszkolnych.